สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย Aerothai State Enterprise Union

   


   

 

 

 

 


 ประกาศ เรื่อง ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 และระเบียบวาระ


 ประกาศ เรื่อง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566 ระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการบริหาร สรร.วท. ชุดที่ 9

 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเลือกตั้ง และกรรมการสาขาภูมิภาค การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สรร.วท. ชุดที่ 9 


 #บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด

ต้องไม่มีการสรรหาคนนอก ที่มีกระบวนการไม่ปกติ ที่มิได้เกิดจากการมีส่วนร่วม ที่ยังหาความจำเป็นไม่ได้
ที่พนักงานยังไม่สิ้นข้อสงสัย เพื่อมาเป็นผู้บริหารระดับสูงอีก

           ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายที่รองรับสิทธิได้รู้ของประชาชนที่เกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐ โดยประชาชนไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารนั้น เมื่อประชาชนได้รู้ข้อมูลข่าวสารแล้วจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อปกป้องประโยชน์ของตนเอง ปกป้องประโยชน์สาธารณะ และเพื่อการมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย หากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประ เทศไทย เห็นว่า บวท. ไม่นำข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำาหนด หรือ บวท. เพิกเฉย ล่าช้าหรือไม่ดำเนินการใด ๆ ภายใน ๑๕ วัน หรือไม่แนะนำเรื่องการขอข้อมูล ข่าวสาร หรือไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควรสห ภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย สามารถใช้สิทธิร้องเรียนได้

                     จีงเรียนมาเพื่อโปรดเร่งดำเนินการ


 #สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

ขอข้อมูลการสรรหาบุคคลภายนอกเข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยอาศัยอำนาจ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร และขอคารวะ และขอให้กำลังใจกับ พี่ตุ้ม ทิพาภรณ์ ที่กล้าหาญ ใช้สิทธิในการตรวจสอบ กระบวนการการสรรหา ครั้งนี้ ยังมีนโยบาย การสรรหาคนนอกอีก

 #คัดค้านคนนอก


 #รักษาประโยชน์ของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด


AEROTHAI  UNION

 
 การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

 การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
   การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
   การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เดือนเมษายน ๒๕๖๒
   

   รายงานการประชุม คก.บริหาร สรร.ว.ท. เมษายน ๒๕๖๒
   รายงานการประชุม คก.บริหาร สรร.ว.ท. พฤษภาคม ๒๕๖๐
   รายงานการประชุม คก.บริหาร สรร.ว.ท. มิถุนายน ๒๕๕๙

 รายงานการประชุม คก.บริหาร สรร.ว.ท. พฤษภาคม ๒๕๕๙
 

 
 กฏหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
   มาตราฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ
   กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน
   ผลคะแนนแบบทดสอบ สมาชิกสาขา ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต
   

   ข้อบังคับ สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖
   ข้อบังคับ สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑
   ระเบียบ สรร.ว.ท.ว่าด้วยการเลือกตั้ง คกก.สรร.ว.ท.พ.ศ. ๒๕๖๑
   ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
   

   กฎหมายน่ารู้สู่เพื่อสมาชิก ๑
   แถลงการณ์ สพร.ท กรณีบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ/ซุปเปอร์์โฮลดิ้ง
   รายละเอียด TOR โครงการก่อสร้างอาคาร AEROTHAI Complex
   วันหยุดพักผ่อนประจำปี
   

   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการลาคลอด
 

 กฎหมายแรงงานสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์

 

 เหตุใดกฎหมายกำหนดให้ผู้ชายและผู้หญิง ยกของหนักได้เท่ากัน!!! 

     
   

กระดานสนทนา
ข่าวจากคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ตุลาคม 2561 aerosera 4 ความคิดเห็น อ่าน 10715 ครั้ง 5/11/2561 11:36:00
เรื่องค่าวิชาชีพวิศวกร เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง aerosera 1 ความคิดเห็น อ่าน 7178 ครั้ง 30/10/2561 10:13:00
เรื่องวันหยุดพักผ่อนประจำปี aerosera 0 ความคิดเห็น อ่าน 5347 ครั้ง 9/4/2561 14:58:00
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านภูมิภาค โดยได้กำหนดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ การให้ความรู้ แนวทางการสื่อสาร และการสร้างเครือข่ายแรงงาน ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฟ้าคราม บริษัทฯ​ โดยมีทั้งกร aerosera 0 ความคิดเห็น อ่าน 4619 ครั้ง 28/5/2560 19:36:00
สัมมนา กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการสาขาภูมิภาค aerosera 2 ความคิดเห็น อ่าน 7155 ครั้ง 27/5/2560 11:28:00


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

International Labour Organization

 
Online:  2
Visits:  1,090,743
Today:  44
PageView/Month:  46